جراحة أنفية للسيدة هبة من السويد بيد الدكتور برومند (فیدیو)

هبه، شهروندی سوئدی برای عمل زیبایی بینی خود به ایران سفر کرده است...